Veronika Duci, Profesore e Asociuar,

Psikoterapiste Psikoanalitike/Psikodinamike

Prof. Asoc. Dr. Veronika Duci është psikologe dhe psikoterapiste me orientim psikoanalitik dhe psikodinamik. Në vitin 2016 ka filluar trajnimin afatgjatë në psikoterapinë psikoanalitike të realizuar nga Universiteti “Sigmund Freud” (SFU) në Vienë dhe Institut für angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Instituti për Psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar) – Insbruk (IAP) në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Psikoterapisë. Ajo ka ofruar supervizim individual dhe në grup të stafit të organizatave jofitimprurëse në vend dhe profesionistëve individualë. Është anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapi.

Veronika është pedagoge pranë Deparamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës prej 15 vitesh. Lëndët që ajo mbulon janë: Hyrje në Psikologji, Psikologji Anormale, Psikologji e Aplikuar në Punë Sociale, Politika dhe Advokatësi për Fëmijët etj.  Është diplomuar për Psikologji Klinike në Departamentin e Psikologjisë së Universitetit “Aristoteli” në Greqi. Ka kryer Masterin në “Psikologji Këshillimi”  dhe doktoraturën mbi mirëqenien psikosociale  të përkujdesësve të pacientëve me sëmundje terminale. Veronika ka një eksperiencë të gjatë si eksperte e jashtme në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare për çështje të ndryshme psiko – sociale.

– – – – – – – – – –
Associate Professor Veronika Duci is a psychologist and a psychotherapist with a psychoanalytic and psychodynamic orientation. In 2016 she started the long – term training in psychoanalytic psychotherapy, provided by Sigmund Freud University in Vienna and Institut für angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Institute for Psychoanalysis and Applied Psychotherapy) Insbruk (IAP) in collaboration with the Albanian Association of Psychotherapy. She has been offering individual and staff supervision for the staff of different NGOs and individual professionals.  Also, she is a member of the Albanian Association for Psychotherapy.

Veronika is a full time lecturer at the Department of Social Work and Social Policy, Faculty of Social Sciences in the University of Tirana for the last 15 years. The courses she teaches are: Introduction to Psychology, Abnormal Psychology, Applied Psychology to Social Work and Advocacy and Policies for Children. She holds a Bachelor degree in Clinical Psychology from the Department of Psychology, of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece. She has also a Master of Science in “Counselling Psychology”. She has defended her PhD thesis on the psychosocial wellbeing of cancer caregivers. Veronika has an extensive experience as a national and international consultant for local and international organizations on different psycho – social issues.

 

Tel: 0684027060

Email: veronicaduci@gmail.com

http://www.dswsp.edu.al/sq/stafi/dr-veronika-duci/

http://shshp.org/team_member/veronika-duci/

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla nr. 1, Kati i parë, 1001, Tiranë